Kiilto TM Kombiflyt 20 kg

Kiilto TM Kombiflyt 20 kg

 • 199 kr
  Enhetspris per 
 • Spara 0 kr *
Inkl moms Frakt beräknas i kassan.


✔ Lagervara Levereras normalt inom 2-4 vardagar
✔ Hämtlager Nyköping 1-2 vardagar
✔ Hämtlager Täby 1-2 vardagar

Kiilto TM Kombiflyt är en cementbaserad, självutjämnande, pumpbar fiberförstärkt avjämningsmassa. Produkten är lågalkalisk vilket avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av limmer och andra ytskikt. Produkten är helt fri från kasein. Produkten är självtorkande vilket möjliggör tidig applicering av tätskikt och klinker eller våtrumsmatta. TM Kombiflyt är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor.

 • Mycket goda falläggningsegenskaper
 • Homogen härdning - riktigt bra häng!
 • Självuttorkande
 • Fiberförstärkt
 • Pumpbar
 • Lätt att få fin yta, även för mattläggning
 • Snabbt beläggningsbar
 • Skikttjocklek 5-50 mm
 • Bjälklagsförstyvning
 • Fallspackling
 • Lämplig till värmegolvBruksanvisning

GOLVKONSTRUKTION
TM Kombiflyt kan användas i såväl konstruktioner med vidhäftning till
underlaget som flytande konstruktioner där avjämningen saknar
vidhäftning till underliggande material. Produkten ska alltid förses med
ytskikt och är lämplig för de flesta typer av ytskikt såsom matta,
tätskikt, keramisk beläggning eller flytande parkett

UNDERLAG MED VIDHÄFTNING
Säkerställ att underlaget är tillräckligt torrt och fritt från damm,
cementhud, fett, färg eller andra föroreningar som kan förhindra
vidhäftningen. Slipa eller fräs bort eventuellt slamlager. Släta och täta
ytor kan behöva ruggas upp för att säkra vidhäftning. Underlagets
ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

VATTENBUREN OCH ELEKTRISK GOLVVÄRME
Tjockare avjämningsskikt ger bättre värmespridning. Följ alltid
värmegolvleverantörens anvisningar. I de fall där det förekommer
stålarmeringsnät skall dessa alltid placeras under eventuellt
värmemedia om inte annat föreskrivs i värmegolvleverantörens
anvisningar eller av konstruktör utfärdade konstruktionshandlingar.
OBS! Installation av värmekablar skall utföras av behörig/auktoriserad
elinstallatör.

Värmemediet skall alltid funktionstestas/resistansmätas enligt
respektive leverantörs tabell innan avjämningsarbetet påbörjas. Efter
avslutat avjämningsarbete skall värmemediet funktionstestas som
tidigare ytterligare en gång innan efterkommande tätskikt/ytskikt kan
appliceras.

DILATATIONSFOGAR I UNDERLAGET
Dilatationsfogar i avjämningsmassan anläggs i förekommande fall
genom hela skikttjockleken ned till underlaget. De ska placeras i
omedelbar anslutning till och i samverkan med dilatationsfogar i
underlaget resp. den bärande konstruktionen. Fogens bredd bör vara
10-15 mm. Alternativa lösningar kan förekomma.

AVJÄMNING UTAN VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET.
FLYTANDE GOLVKONSTRUKTION
Skikttjockleken ska alltid vara minst 30 mm och avjämningen ska alltid
armeras med stålnät Ø3 mm 50x100 mm. Armeringsnätet läggs med
instick om ca 50 mm. Vid hörn klipps armeringsstänger bort så att fyra
nät kan mötas i samma plan. Större ytor bör delas upp i mindre
avgränsade delar. Observera att flytande konstruktioner generellt inte
är att rekommendera i våtrum. Syftet med att lägga en flytande
konstruktion är att den inte ska ha någon fast förankring i underlaget
och fritt kunna röra sig i sidled. För att åstadkomma detta måste
underlagets yta vara slät. Underlaget kan därför behöva slipas,
avjämnas eller på annat sätt göras slätt under den flytande
konstruktionen. Kontakta Kiilto för ytterligare information.

LÄMPLIGA YTSKIKT
TM Kombiflyt ska alltid förses med ytskikt och är lämplig för de flesta
typer av ytskikt såsom matta, tätskikt, keramisk beläggning.

FÖRBEREDELSER
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på
underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt
AMA Hus 18. Bjälklagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i
god tid före primning. Högre temperatur är mycket gynnsamt
avseende såväl kvalitet som uttorkningstid. Dock max +25°C.

PRIMNING
Prima alltid underlaget med Kiilto Pro Primer 001 enligt anvisningar i
produktbladet. Primern appliceras 1-48 timmar före avjämning och
ska under alla omständigheter tillåtas torka innan avjämning. Primern
får dock inte ligga mer än 72 timmar eftersom risken då är stor att
byggdamm och andra lösa föroreningar som kan äventyra
vidhäftningen lägger sig på primern. Observera att om primern
appliceras med s.k. primerpump så ska alltid efterföljande
bearbetning av primern ske med borste för att säkerställa korrekt
applicering.

Temperatur underlag +10°C - +25°C
Temperatur förvaring +5°C - +25°C


AVVÄGNING
Om underlagets lutning och buktighet avviker från föreskriven
tolerans bör golvet vägas av med vattenpass eller laser. Genom att sätta ut höjdjusterande nivåpinnar kan man under läggning av
avjämningsmassan säkerställa att skikttjockleken blir tillräcklig för att
klara toleranserna.

BLANDNING
Använd alltid rent vatten och ren utrustning. Vid blandning i hink, mät
upp rätt mängd vatten i kärlet, tillsätt det torra bruket och blanda med
en blandarmaskin försedd med för ändamålet avsedd bruksvisp till en
jämn, slät klumpfri massa i minst 2 min. Säkerställ att
avjämningsmassan är homogen och väl sammanhållen samt utan
klumpar. Vid falläggning hålls vattenmängden på en låg nivå för att få
en trögflytande massa.

APPLICERING
Häll eller pumpa ut den färdigblandade avjämningsmassan i våder på
underlaget. Lägg varje ny våd i en gammal våd så snart som möjligt så
att massan flyter ihop till en jämn och plan beläggning/yta. Maximera
vådernas bredd till ca 10 meter genom att använda avstängarlist.
Bearbeta avjämningsmassan med en tandad spackel eller piggroller
för att uppnå maximal släthet.

Vid falläggning kan vattenmängden reduceras så att önskad
konsistens uppnås.

Vid flerskiktsläggning skall primning alltid utföras mellan respektive
skikt. Vänta minst 24 timmar innan primning sker. Kontrollera och
säkerställ att ytan är så torr att primern sugs in i underlaget.
Blandningsförhållande vid primning på nylagd avjämningsmassa: Kiilto Pro Primer 001 blandas med 3–10 delar vatten beroende på
uttorkningsklimat. Prima 2 gånger om mer än 7 delar vatten används.

Temperatur underlag +10-+25 °C
Temperatur luft +10-+25 °C


BEARBETNING
De första 30 min beter sig produkten som en traditionell
avjämningsmassa. Efter ca 30 min börjar massan förtjockas så att
dess karaktäristiska och utpräglade falläggningsegenskaper märks
tydligt och därmed kan massan med lätthet kan formas eller skäras
efter ytterligare ca 10 min. Massan fortsätter tjockna ytterligare 10-30
min men är fortfarande relativt lätt att bearbeta. TM Kombiflyt kan
återaktiveras genom kraftig mekanisk bearbetning. Observera att för
tidig och/eller omfattande kraftig bearbetning förlänger öppentiden.


RENGÖRING
Rengör verktygen omedelbart med vatten. Den härdade
avjämningsmassan kan endast avlägsnas mekaniskt.


UTTORKNING
Avjämningsmassans uttorkningstid påverkas av skikttjocklek,
temperatur i bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God
luftväxling i lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning.

TM Kombiflyt är självtorkande och kan beläggas med icke fuktkänsliga
ytskikt efter 1-3 dagar förutsatt att underlaget innan avjämning
uppnått den fukthalt som ytskikt och lim kräver.


UTTORKNING (självuttorkande)
Produktens uttorkningstid påverkas av skikttjocklek, temperatur i
bjälklag och luft samt relativ luftfuktighet i lokalen. God luftväxling i
lokalen är en förutsättning för effektiv uttorkning. Observera att
avjämningsskikt tjockare än 30 mm, ensidig uttorkning, lägre
temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Tid innan
forcerad uttorkning ska vara minst 3 dygn. Före beläggning med
ytskikt skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Som riktvärde för bjälklagets uttorkning kan rekommendationerna i gällande AMA Hus användas.


Den angivna torktiden förutsätter, torrt underlag, ett gott
uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF i luften och visst luftombyte.
Produkten kan läggas på betong med upp till 95 % RF men observera
att betongens fukthalt och övriga egenskaper kan påverka
avjämningsmassans uttorkning och när ytskikt kan appliceras. Beakta
även att produkten inte kan stå emot krymprörelser eller sättningar
ifrån underlagets uttorkning.


TM Kombiflyt är till karaktären självuttorkande vilket innebär att en
tidig ythållfasthet erhålls och att överskottsvattnet binds kemiskt över
tiden. Detta möjliggör en tidig beläggning med ytskikt förutsatt att RF%
i underliggande konstruktion ej överstiger rekommenderat värde
enligt AMA Hus.


TM Kombiflyt är beläggningsbar med täta ytskikt 1-3 dygn efter
läggning enligt följande där den självuttorkande egenskapen kan
tillämpas: 1 dygn upp till 30 mm tjocklek, 2 dygn upp till 40 mm
tjocklek, 3 dygn upp till 50 mm. Ytan har då härdat tillräckligt för att
mattläggning/tätskiktsarbete skall kunna utföras på ytan. Den angivna
torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +20°C, 50 % RF
i luften och visst luftombyte.


UTTORKNING (normaltorkande)
Där trägolv och andra fuktkänsliga ytskiktsmaterial som kräver ett
specifikt RF värde i underlaget ska appliceras, ska det alltid
kontrolleras och säkerställas att rätt RF-värde för respektive ytskikt är
uppnått. Detta gäller i både den underliggande konstruktionen och i
avjämningsmassan innan applicering av ytskiktet påbörjas. Alternativa
lösningar kan förekomma, dessa ska dock alltid bekräftas av
respektive ytskiktsleverantör. Tid innan forcerad uttorkning ska vara
minst 3 dygn.


Vid flytande konstruktioner bör golvet förses med golvbeläggning så
tidigt som möjligt baserat på förutsättningar för aktuellt ytskikt. Skall
golvet stå öppet en längre tid innan beläggning med ytskikt primas
golvet dagen efter med Kiilto Pro Primer 001 spädd 1:3 (1 del primer: 3
delar vatten) för att minimera risken för sprickbildning och
kantresning.


För att undvika alltför snabb uttorkning och risk för sprickbildning ska
den applicerade avjämningsmassan inte utsättas för luftdrag, hög
temperatur eller direkt solljus de 3 första dygnen efter applicering.

 

Ytterligare information

Detta produktblad syftar till att ge teknisk information om den av oss
levererade produkten och i möjligaste mån lämna råd, riktlinjer och
rekommendationer om dess användning. Vi ansvarar för produktens
tekniska egenskaper enligt tabellen ovan men kan inte ansvara för de
lokala förutsättningarna och deras eventuella konsekvenser för
slutresultatet. I våra entreprenader kvalitetssäkrar vi dock även dessa
faktorer. Ändringar oavsett art och omfattning som i enskilt fall kan
anses erforderliga, ska för att gälla gentemot materialleverantören
vara skriftligen bekräftade av beställare, konstruktör, entreprenör
samt Kiilto. Vi kan emellertid inte garantera kvaliteten för andra
produkter som kan komma att finnas i samma konstruktion. Följ alltid
respektive leverantörers anvisningar för respektive material.

 Miljö & säkerhet

MILJÖBEDÖMNINGAR:
BASTA: TM Kombiflyt är BASTA registrerad. BASTA-registreringen
innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna
egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Byggvarubedömningen: Produkten är bedömd i Byggvaru-
bedömningen. Mer information finns i Byggvarubedömningens

webtjänst, se www.byggvarubedomningen.se.
Svanen: Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande.

SÄKERHET
Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande
på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Använd skyddande
handskar, andningsskydd och glasögon samt se till att i övrigt följa
arbetsplatsens säkerhetsanvisningar.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Fallbyggnad: Ja

Flytande konstruktioner: Ja
Golvvärme: Ja
Användning utomhus: Nej

FUKTIGHET I UNDERLAGET

Betong <95 % RF

ÖPPENTID

15

SKIKTTJOCKLEK

Beroende på applikationsmetod: 5-50 mm

AVJÄMNING MED VIDHÄFTNING TILL UNDERLAGET:

PUMPBIL Betong 10-50 mm Lättbetong 10-20 mm Keramik/natursten 10-50 mm Golvspånskiva 10-50 mm* Golvspånskiva, urfräst 10-50 mm*

MOBIL PUMP Betong 10-50 mm Lättbetong 10-20 mm Keramik/natursten 10-50 mm Golvspånskiva 10-50 mm* Golvspånskiva, urfräst 10-50 mm*

HANDSPACKLING Betong 5-50 mm Lättbetong 5-20 mm Keramik/natursten 5-50 mm Golvspånskiva 5-50* Golvspånskiva urfräst 5-50 mm*

*Total skikttjocklek beror på aktuell konstruktion

KRYMPNING

<0,05%

GÅNGBAR

1-3 timmar

APPLICERINGSTEMPERATUR

Underlag: +10°C - +25°C Luft: +10°C - +25°C 

KLASSIFICERINGAR

CE
Byggvarubedömningen
Basta
Sunda Hus 

KVALITET OCH MILJÖ

Uppfyller AMA Hus: Ja
Lågalkalisk: Ja
Cementbaserad: Ja
Fuktskadestabil: Ja
Innehåller kasein: Nej
Innehåller slagg: Nej 

BRANDKLASS

A1

pH

10,5-11

BELÄGGNINGSBAR

1-3 dygn
Tid innan golvvvärme: 1 dag per mm skikttjocklek (max 50 mm) 

TRYCKHÅLLFASTHET

C25

ÅTGÅNG

1,8 (kg pulver/kvm/mm) 

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Vattenbehov: 18 %, 3,6 liter per säck Vattentemperatur: +5°C - +20°C Blandningstid: 2 minuter

BÖJHÅLLFASTHET

F6

YTDRAGHÅLLFASTHET

>1,5 MPa

DENSITET/SPECIFIK VIKT

1,8 (kg pulver/kvm/mm)